Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"), chcelibyśmy poinformować:

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Dr Mołas – Medycyna Estetyczna i Antiaging, ul. Cynamonowa 12/1, 05-509 Józefosław.

Gabinet: ul. Raszyńska 12 lok. 3, 05-500 Piaseczno / Nowa Iwiczna.

  1. Dane Osobowe

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

  1. Cele i podstawy przetwarzania:

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z :

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy i przyjmowania i realizacji ewentualnych reklamacji usług.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Pani/Pana ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.

  1. Prawo do sprzeciwu

1). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu oferowania przez nas usług bezpośrednio. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  1. Okres przechowywania danych

1) Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez czas trwania współpracy + 5 + 1 rok od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, 5 lat to okres narzucony przez przepisy podatkowe (ordynację podatkową, ustawę o rachunkowości oraz ustawy o podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych) na przechowywanie dokumentów, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2) Jeżeli nie dojdzie do realizacji umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres od złożenia zgody na przetwarzanie danych do dnia złożenia przez Pana/Panią oświadczenia o cofnięciu zgody.

3) Dane przetwarzane dla potrzeb oferowania przez nas usług bezpośrednio możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

  1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- naszym pracownikom w celu wykonania powierzonego zadania

- firmy logistyczne, kurierskie

- Bank

- Biuro rachunkowe

- firma hostingowa

- firmy prawnicze w przypadku powstania sporu.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

  1. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do podjęcia współpracy i zawarcia umowy.

 

 

 

Dr Mołas